Program modernizacji słuzb

Rusza pierwszy nabór wniosków w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa z 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”, zwana potocznie ustawą modernizacyjną, która ustanowiła program modernizacji służb zwany dalej Programem. Realizują go komendanci główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i przez nich nadzorowane lub kontrolowane, oraz szef Biura Ochrony Rządu.

 

/ ... /

Tryb i zasady

 

Zgodnie z zatwierdzonym trybem komendant główny PSP rozdzielił limit dotacji na poszczególne województwa z podziałem na wydatki majątkowe ‒ proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie, oraz wydatki bieżące ‒ proporcjonalnie do liczby OSP w województwie. Komendanci wojewódzcy PSP otrzymali do podziału wspomniane środki z zachowaniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe.

/ ... /

Środki na remonty remiz

 

Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach Programu mogą być przyznane dotacje na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty strażnic. Zainteresowanie remontami remiz jest bardzo duże. Jednak w powyższym temacie pojawiło się wiele pytań.

/ ... /

Restrykcyjne wytyczne

 

W myśl art. 3 pkt 8 Ustawy ‒ Prawo budowlane remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Przy kwalifikowaniu wydatków należy brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp techniczny, mający wpływ na sposób i środki realizowania robót.

/ ... /


Właściwa kwalifikacjawydatków

 

Należy pamiętać, iż prace wykonane w ramach remontu powinny polegać na odtworzeniu wartości użytkowej i być rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów.

/ ... /


Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2017.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry