Zagrożenia dla strażaków

Czy OSP będą realizować zadania związane z zagrożeniem biologicznym i terrorystycznym?

Nowe Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego budzi obawy. Zmiana obliguje jednostki KSRG do działań podczas zdarzeń
nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem biologicznym również o charakterze terrorystycznym.

Projekt Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, które weszło w życie 3 lipca, opiniował Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zwracał uwagę, że o ile w „Ocenie Skutków Realizacji” napisano, że wykonywanie nowych zadań dotyczy jedynie Państwowej Straży Pożarnej, o tyle w samym projekcie rozporządzenia nie było już zapisu mówiącego o tym, że z realizowania tych zadań zwolnione będą pozostałe podmioty KSRG, bo całe obciążenie z nimi związane bierze na siebie PSP. Paragraf 32 aktualnie obowiązującego rozporządzenia określa zakres czynności realizowanych przez KSRG w czasie zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych czynnikiem biologicznym, w tym zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Jednak nie precyzuje, o które podmioty KSRG chodzi. Tymczasem OSP nie były szkolone i wyposażane w sprzęt odpowiedni do udziału w tego rodzaju akcjach.

Podsekretarz stanu w MSWiA Tomasz Zdzikot w piśmie (datowanym na 22 czerwca) skierowanym do Zarządu Głównego Związku OSP RP poprosił o opinię dotyczącą rozporządzenia, podkreślając, że potrzeba jego wydania jest bardzo pilna. Musiało wejść w życie 3 lipca, czyli w dniu, w którym utraciło moc rozporządzenie do tej pory obowiązujące. Wobec takiego pośpiechu, aby głos dotyczący bezpieczeństwa strażaków OSP działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nie został pominięty, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przedstawił swoje uwagi do treści projektu rozporządzenia w dniu 26 czerwca. Czytamy w nich między innymi, że „Ochotnicze Straże Pożarne nie są szkolone oraz nie mają wyposażenia niezbędnego do podejmowania działań przy zagrożeniach biologicznych i terrorystycznych. Umowy cywilnoprawne zawierane przez OSP i gminy z komendantami powiatowymi PSP dotyczące włączenia OSP do KSRG, które dobrowolnie godziły się współdziałać w akcjach ratowniczych, nie przewidywały takich działań”.

Dlatego, zdaniem Związku, moc obowiązywania rozdziału 6 projektu rozporządzenia zatytułowanego: „Współpraca w ramach posiadanych sił i środków z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym” powinna zostać ograniczona wyłącznie do jednostek PSP. Rozszerzenie jego obowiązywania na inne jednostki ochrony przeciwpożarowej byłoby potencjalnie możliwe dopiero po odpowiednim ich doposażeniu w niezbędny sprzęt oraz przeszkoleniu w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji takich zadań. Niestety, nie zostało to wzięte pod uwagę w ogłoszonym rozporządzeniu.

Ważna jest także uwaga Związku OSP RP, że nowe zadania powinny być uwzględnione w umowach cywilnoprawnych podpisywanych przez komendantów Państwowej Straży Pożarnej z podmiotami, które dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach ratowniczych na określonym obszarze chronionym. „Umowy zawierane dotychczas nie obejmowały działań z obszaru antyterrorystycznego i zagrożeń biologicznych” – napisali dyrektorzy Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP. Autorzy opinii zaproponowali także, by paragrafowi 31 ust. 1 nadać brzmienie: „Podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych czynnikiem biologicznym, w tym zdarzeń o charakterze terrorystycznym, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w ramach posiadanych sił i środków współpracują z właściwymi organami i podmiotami. Pozostałe podmioty KSRG określone w § 2 pkt 8 (obecnie 7 – przyp. red.), w szczególności Ochotnicze Straże Pożarne, mogą podjąć współpracę z właściwymi organami i podmiotami po odpowiednim przeszkoleniu, wyposażeniu, ubezpieczeniu ratowników oraz podpisaniu aneksu do umowy określonej w § 3, a także po uzyskaniu oświadczeń indywidualnych ratowników wyrażających zgodę na udział w działaniach w zakresie określonym w § 1 pkt 6”. Również ta propozycja nie została w rozporządzeniu uwzględniona.

Związek podkreślił także konieczność określenia ryzyk związanych z dysponowaniem jednostek do zagrożeń biologicznych i terrorystycznych, ponieważ niezbędne jest określenie zakresu ubezpieczeń ratowników.

W projekcie brakowało doprecyzowania w bardzo ważnych jego punktach i nie znalazło się ono również w ogłoszonym rozporządzeniu. Oto w paragrafie 16 ust. 3 czytamy: „W sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym z użyciem czynnika biologicznego działania ratownicze obejmują: 1) wstępnie sprawdzenie niezidentyfikowanych przesyłek oraz ich zabezpieczenie, z wyłączeniem przesyłek o zagrożeniu wybuchowym; 2) Transport niezidentyfikowanych przesyłek potencjalnie stwarzających zagrożenie biologiczne w celu przeprowadzenia ostatecznej weryfikacji”. Kto ma sprawdzić przesyłkę stwarzającą zagrożenie biologiczne i kto ma ją transportować? Autorzy opinii złożonej w imieniu Związku zauważyli, że w rozporządzeniu jest mowa o KSRG, ale w przywoływanej wcześniej „Ocenie Skutków Realizacji” oraz w „Uzasadnieniu”, że nowe zadania związane z zagrożeniem biologicznym dotyczą jednostek PSP.

Nowe Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji rozszerza działania realizowane przez KSRG o kolejne, bardzo niebezpieczne zadania i niestety nie precyzuje, które podmioty systemu będą je wykonywać i na jakich warunkach. Bezpieczeństwo ludzi zagrożonych powinno być sprawą najważniejszą, ale ważne jest też, by nie było ofiar wśród ratowników. Dlatego tak istotne jest, by strażacy przechodzili wcześniej właściwe szkolenia, posiedli fachową wiedzę i umiejętności, otrzymali odpowiedni sprzęt i wyposażenie. Ważne jest też, by pamiętać, że za bezpieczeństwo strażaków ponoszą odpowiedzialność ci, którzy przydzielają im zadania oraz obowiązki i wysyłają do działań.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry