Zatwierdzenie sprawozdania z działalności OSP

Czy rada gminy ma prawo zatwierdzania bądź nieprzyjęcia sprawozdań OSP?

Zgodna współpraca samorządu gminnego z ochotniczą strażą pożarną jest wartością nie do przecenienia, która przyczynia się do właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy oraz rozwoju lokalnej społeczności. W niektórych gminach utarła się praktyka zatwierdzania sprawozdań z działalności OSP poprzez uchwałę rady gminy. Pojawia się pytanie, czy praktyka ta znajduje podstawę prawną?

/.../

Wojewoda może żądać od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP lub ochotniczej straży pożarnej pozostającej poza jego strukturami informacji związanych z wykonywaniem ich zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie danego województwa (art. 21 ust. 1 pkt 1‒2 u.ppoż.).
Organy gminy nie mają prawa powoływać władz statutowych OSP lub zatwierdzać uchwał przyjmowanych przez organy statutowe OSP.

/.../

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nakaz wyrażony w art. 7 Konstytucji RP adresowany jest do organów władzy publicznej. Pojęcie to na gruncie Konstytucji RP należy rozumieć szeroko.

/.../

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną (art. 18a ust. 1 u.s.g.).

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry