2017-05-23 22:27:59
Raport z działalności Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z dnia 18 maja 2017 r.
Marszałek Sejmu przekazał Posłom na Sejm projekt ustawy ws. dodatków do emerytur dla strażaków OSP.


Szanowne Druhny i Druhowie!


31 marca 2017 roku przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przekazali do Marszałka Sejmu karty z podpisami 212 572 obywateli popierających projekt zmian wprowadzających dodatek do emerytur dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

W imieniu strażaków ochotników z całego kraju podpisy złożył Pełnomocnik Komitetu – druh Janusz Konieczny wraz z zastępcą druhem Adamem Nowakiem, druhem Tadeuszem Sieniawskim działaczem OSP z województwa podkarpackiego oraz strażakami z Ochotniczych Straży Pożarnych w Piastowie pow. pruszkowski i Mrokowie pow. piaseczyński.

Po formalnym przekazaniu podpisów w Biurze Podawczym Kancelarii Sejmu, przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas zorganizowanego briefingu prasowego przedstawili argumenty przemawiające za wprowadzeniem tej formy uhonorowania druhów biorących przez lata bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku Szef Kancelarii Sejmu poinformował Marszałka, że po weryfikacji formalnej potwierdza spełnienie przez Komitet wszystkich wymogów tj. złożenia odpowiedniej liczby podpisów przez komitet w przewidzianym ustawowo terminie, a treść przedłożonego projektu nie została zmieniona w stosunku do projektu przyjętego przez Marszałka Sejmu w dniu 3 stycznia 2017 r. W związku z powyższym istnieje podstawa do skierowania projektu ustawy do pierwszego czytania w Sejmie.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. Marszałek Sejmu zawiadomił Pełnomocnika Komitetu, że wniesiony w dniu 31 marca projekt ustawy zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. W pisemnej odpowiedzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. Komitet poinformował Marszałka, że w pracach nad projektem ustawy będzie reprezentowany przez Pełnomocnika i jego zastępcę.

W dniu 10 maja 2017 r. Marszałek Sejmu przekazał Posłom na Sejm obywatelski projekt ustawy, nadając mu numer druku 1534.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688, zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 498) pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu. W związku z powyższym zapisem, Marszałek Sejmu RP jest zobowiązany do przeprowadzenia pierwszego czytania przed końcem czerwca br.

 

W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Adam Nowak
Zastępca Pełnomocnika Komitetu

 
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry