2017-04-27 13:41:54

Koszty administracyjne w OSP

Niestety, nie wszystkie koszty ponoszone przez stowarzyszenie można bezpośrednio przypisać do kosztów statutowych.

Ochotnicze straże pożarne, tak jak inne stowarzyszenia, nie działają w celu osiągnięcia zysku. W swojej działalności zawsze kierują się zasadą gospodarności i efektywności przy wydatkowaniu środków finansowych otrzymanych z dotacji, darowizn czy zbiórek publicznych. Aktywne organizacje będą musiały ponieść znacznie więcej kosztów związanych ze swoją działalnością niż te mniej aktywne.

/.../

Podział na koszty statutowe i administracyjne powinien wynikać z przyjętej polityki (zasad) rachunkowości w OSP. Musi on być jasny i racjonalny. Nie istnieje uniwersalny podział, który można zastosować w każdej organizacji pozarządowej.

/.../

Koszty administracyjne są kosztami związanymi z utrzymaniem i zarządzeniem jednostką. W przedsiębiorstwach ich odpowiednikiem są koszty ogólnego zarządu. Koszty administracyjne charakteryzują się tym, że są ponoszone także wtedy, gdy organizacja nie prowadzi działań w ramach celów statutowych. Najczęściej są to opłaty za wynajem pomieszczeń, abonament telefoniczny, dostęp do Internetu, opłata za domenę internetową czy też opłaty za prowadzenie rachunku bankowego itp.



Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.



newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry