Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego przez OSP

Czy OSP powinny stosować się do wymagań kodeksu postępowania administracyjnego?

Do ochotniczych straży pożarnych wpływają różnorodne pisma od wielu instytucji w rozmaitych sprawach. OSP są też podmiotami, które posiadają osobowość prawną, są stowarzyszeniami i zaliczają się do tzw. trzeciego sektora. Realizują także zadania publiczne z zakresu przede wszystkim ochrony przeciwpożarowej, ale także i inne. Powstaje więc pytanie, czy ochotnicze straże pożarne powinny w swojej działalności stosować się do wymagań stawianych przez Ustawę z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. – dalej jako k.p.a.), jako podstawowego aktu regulującego postępowanie administracyjne oraz ewentualnie w jakim zakresie?

/.../

Zgodnie z art. 3 § 1 k.p.a. przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania w sprawach karnych skarbowych, 2) spraw uregulowanych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.2)), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII.

/.../

Z punktu widzenia OSP znaczenie ma art. 2 k.p.a., który stanowi o tym, że Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry