fot. A. Szczepaniak
Zebranie sprawozdawcze w OSP Moryń za 2016 rok
Jednostka z Morynia w minionym roku ponad sto razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych.

W Moryniu odbyło się zebranie sprawozdawcze lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu tym uczestniczyli jako goście: burmistrz Morynia Józef Piątek, bryg. Piotr Juzyszyn z Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie, członek Prezydium ZOP OSP w Gryfinie Andrzej Szczepaniak oraz zaproszeni przedstawiciele z jednostek OSP działających na terenie Gminy Moryń.   

W pierwszym punkcie zebrania wręczono strażakom ochotnikom odznaki za wysługę lat.

Następnie Prezes OSP - dh Hubert Krysiak przedstawił Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu za rok 2016.

W OSP w Moryniu zrzeszonych jest 53 członków, w tym 14 kobiet, 5 honorowych i 1 wspierający. W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń zarządu i 5 innych zebrań. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Jednostka zorganizowała: Obchody 70 - lecia istnienia OSP w Moryniu. W okresie sprawozdawczym wyróżnieni zostali członkowie: Bocianowski Marcin, Tarasińska Jola, Szpejna Karol i Skoczeń Robert.

W minionym roku strażacy z jednostki przeprowadzili: 7 pogadanek, w tym 6 dla dzieci i młodzieży oraz Pokazy ratownictwa technicznego i Warsztaty pierwszej pomocy.

W roku 2016 OSP uczestniczyła 112 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 38 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 67 razy, alarmy fałszywe 1 raz. Poza teren gminy wyjeżdżali 7 razy. W akcjach ratowniczo-gaśniczych  uczestniczyli następujący druhowie/druhny: Krysiak Hubert 100 razy, Grygorcewicz Piotr 73, Jaworski Marek 64, Bocianowski Marcin 32, Garus Paweł 26, Prus Jan 26, Tarnowski Jakub 25, Grygorcewicz Mariusz 25, Klęczar Igor 20, Szpejna Karol 18, Jastrzębski Łukasz 16, Skoczeń Robert 15, Kurłowicz Waldemar 15, Tarasińska Jola 8, Piątkowski Artur 3 oraz po 1 wyjeździe Szewczyk Przemysław, Tarasińska Katarzyna i Szpejna Daniel.

W marcu odbyły się „Manewry Leśne” w których wzięło udział 9 strażaków, w październiku przeprowadzono ewakuację zespołu szkół w Moryniu oraz zapoznano się z budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, w ćwiczeniach wzięło udział 9 strażaków, a w listopadzie były ćwiczenia na zaporze wodnej w Gryfinie, gdzie przeszkoliło się 5 strażaków.

Kobieca Drużyna Pożarnicza zajęła 2 miejsce w Cedyni w zawodach sportowo – pożarniczych, a OSP Moryń 3 miejsce w Międzygminnych zawodach sportowo pożarniczych w Cedyni. W kursach szkoleniowych uczestniczyli następujący druhowie : Kurs podstawowy strażaka - Bocianowski Marcin, Szpejna Karol, Skoczeń Robert i Szewczyk Przemysław.

Na stanie jednostki są 3 samochody pożarnicze, w tym: lekkich – 1, średnich - 1, ciężkich -1.

W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: 2 aparaty powietrzne, 2 ubrania specjalne typu nomex, 5 par butów specjalnych, 15 par rękawic technicznych i 10 hełmów strażackich.

We własnym zakresie strażacy przeprowadzili prace porządkowe, remontowe i budowlane obiektów i sprzętu: remont dwóch garaży, malowanie posadzki oraz ścian, budowa szaf ubraniowych dla każdego strażaka, wykonana została nowa umywalka w garażu, pomalowano świetlicę, zakupiono wyposażenie i nowe meble kuchenne do świetlicy.

W ramach prac społecznych posprzątano akwen wodny przy ulicy Dworcowej w Moryniu.

W 2016 roku jednostka zebrała składki członkowskie w kwocie 710 zł, z darowizn i zbiórki pieniężnej (w tym 1% z tyt. pożytku publicznego) uzyskała 16.570 zł, z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 11.500 zł, z jednostek samorządu terytorialnego 6.700 zł oraz 670 zł z innych dochodów. Razem 40.280 zł.

Na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego wydano 25.733,10 zł, na koszty administracyjne 419,33 zł oraz na inwestycje i remonty 374,44 zł.

Na początku roku sprawozdawczego jednostka posiadała; w kasie 611,25 zł, na koncie 1 302,79 zł, razem 1 914,04zł., a na koniec roku sprawozdawczego: w kasie  33,11 zł, na koncie 9 928,69 zł, razem 9961, 80 zł.

W 2017 roku ochotnicy z Morynia planują pozyskać środki na: wymianę bramy garażowej, zakup kompresora oraz remont ścian i posadzki w garażu. 

Na zabezpieczenie działalności OSP w 2017 roku gmina zatwierdziła w budżecie 92. tys. zł. W trakcie dyskusji zgłoszono z sali aby składkę na 2017 rok podwyższyć do 30 zł. Propozycja ta została zaakceptowana jednogłośnie. 

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań i dyskusji udzielono absolutorium Zarządowi OSP.

Burmistrz J. Piątek pogratulował absolutorium, szczególnie, że było to pierwsze w nowym składzie władz jednostki. Gmina wspierała i nadal będzie wspierać OSP oraz życzyłby sobie aby nadal trwała tak doskonała współpraca.

Bryg. P. Juzyszyn pogratulował ochotnikom i w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Andrzeja Prokopskiego podziękował za całoroczną działalność. Dzięki staraniom OSP z południa powiatu gryfińskiego zostało uratowanych wiele osób i ich mienie. Tak duże odległości dzielące krańce powiatu powodują, że niejednokrotnie dojazd jednostki PSP w Gryfinie może trwać nawet ponad 30 minut. Tylko dzięki działalności sprawnych jednostek, a do takich należy OSP w Moryniu włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego osiągamy sukcesy w ratowaniu życia i mienia. Przekazał również informacje, że w bieżącym roku zwiększone zostanie dofinansowanie z KSRG, jak i z MSWiA. Do 2020 roku na terenie naszego powiatu jeszcze dwie jednostki zostaną włączone do KSRG i wówczas będzie ich już „20”. Na zakończenie swojej wypowiedzi przypomniał o organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Obrazy
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak
fot. A. Szczepaniak

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry