Pracowity rok w Mieszkowicach

Zebranie sprawozdawcze OSP w Mieszkowicach za 2016 r. odbyło się w strażackiej remizie.

Otworzył je i powitał gości Prezes jednostki dh Józef Łuszczek. Gośćmi zaproszonymi na zebranie byli: burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, Przewodniczący Rady Henryk Rzepczak, bryg. Piotr Juzyszyn z Komendy PSP w Gryfinie, właściciel firmy „DREWEX” Ryszard Niedźwiecki, przedstawiciel Nadleśnictwa Mieszkowice Paweł Grzędkowski oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryfinie Andrzej Szczepaniak.

fot. A Szczepaniak

Prezes J. Łuszczek przedstawił Sprawozdanie Zarządu 0chotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach z działalności Jednostki OSP za 2016 rok. W roku 2016 jednostka obchodziła  70 – lecie powstania. Uroczystość  powiązana była z wręczeniem sztandaru jednostce OSP w Starych Łysogórkach i Powiatowymi obchodami Dnia Strażaka. Rozpoczęła się Mszą Świętą z udziałem Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

W minionym roku jednostka brała czynny udział w większych uroczystościach państwowych i kościelnych oraz organizowała Dzień Strażaka z udziałem jednostek z terenu gminy  Mieszkowice.

W roku sprawozdawczym jednostka wzbogaciła się o sprzęt zakupiony ze środków Gminy Mieszkowice, Krajowego Systemy Ratownictwa Gaśniczego i środków własnych. Zakupiono między innymi: pompę do wody brudnej – 5.264,01 zł., ubrania strażackie szt. 2 – 3.000,00 zł., buty gumowe par 3 – 999,00 zł., zestaw do pracy w wodzie – 13.000,00 zł., zestaw do  ratownictwa wysokościowego – 1.557,67 zł., pilarkę – 2.500 zł., płytę OSB – 190,5 zł. Kwota zakupów razem wyniosła – 35.852,80 zł.

W 2016 roku jednostka OSP wyjeżdżała do akcji 62 razy, to jest o 3 razy mniej niż w roku 2015. W tym: do pożarów – 27 razy, wypadków drogowych – 7 razy, inne zdarzenia  - 28 razy,  /w tym 1 alarm fałszywy/. Jednostka uczestniczyła również w 2 akcjach  gaśniczych poza terenem gminy.

Poszczególni druhowie przy akcjach gaśniczych spędzili ponad 100 godzin na osobę oraz na rzecz gminy i jednostki OSP w czynie społecznym przepracowali  ponad 400 godzin.
Zarząd OSP odbył 7 posiedzeń  i 5 zebrań ogólnych. Druhowie brali udział w zawodach międzygminnych, w których zdobyli 4 miejsce w gminie.

Na zakończenie sprawozdania Prezes podziękował druhom ochotnikom za ciągłą gotowość do działania, stawiania się na alarm i wyjeżdżanie do akcji. Tą gotowość do działania nazwałby nie pracą lecz służbą, którą strażacy pełnią przez 24 godziny. Służą ludziom, stoją na straży bezpieczeństwa społeczeństwa, wspierają jednostkę, biorąc udział w różnych pracach na rzecz jej i gminy. Szczególne podziękowania należą się druhowi Naczelnikowi – Jackowi Grędzie za wielkie zaangażowanie w działalność straży, dzięki któremu jednostka pozyskuje nowy sprzęt, umundurowanie oraz doświadczenie.

Podziękował też władzom lokalnym  - Burmistrzowi Mieszkowice, Przewodniczącemu RM w Mieszkowicach, Komendantowi Powiatowemu  Państwowe Straży Pożarnej w Gryfinie wraz z jego współpracownikami, sponsorom, w tym; firmie Drewex  i Nadleśnictwu, zwolennikom i przyjaciołom  straży pożarnej oraz tym, którzy zaangażowali się w działalność jednostki, za wsparcie finansowe i dobre słowo, bo dzięki nim strażacy wierzą, że to, co robią ma sens.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Danuta Piwowarczyk.

Zarząd jednostki OSP w Mieszkowicach w jawnym głosowaniu uzyskał 100 % absolutorium.

Burmistrz A. Salwa podkreślił, że w 2016 roku wydatki na OSP były o prawie 25 % większe niż zaplanowano w budżecie.

Bryg. P. Juzyszyn przekazał ochotnikom podziękowanie od Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Andrzeja Prokopskiego za działalność jednostki i poświęcenie strażaków. Poinformował również, że będą kontynuowane ćwiczenia na terenach leśnych dla jednostek z gmin: Mieszkowice i Chojna. Prowadzone będą dla strażaków szkolenia podstawowe oraz przekazał bieżące informacje.
Komendant Gminny dh Adam Cybort, jako wiceprezes powiatowy OSP przekazał bieżące informacje o pracach Zarządu Oddziału Powiatowego.

fot. A Szczepaniaknewsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry