Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej podległej MSWiA

Jeżeli orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej nie satysfakcjonuje poszkodowanego strażaka, może on lub organ, który go skierował do komisji, złożyć odwołanie.

W przypadku gdy członek OSP poniesie uszczerbek na zdrowiu lub śmierć albo szkodę w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, jemu lub jego rodzinie przysługują świadczenia odszkodowawcze. Wówczas gmina po zbadaniu okoliczności sprawy kieruje osobę poszkodowaną do komisji lekarskiej podległej ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, w celu ustalenia, czy uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej pozostaje w związku z jej udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, oraz ustaleniu stopnia tego uszczerbku.

/.../

„W myśl art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1822) ‒ od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej osobie badanej lub podmiotowi kierującemu tę osobę do rejonowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia przysługuje odwołanie.

/.../

Rejonowa komisja lekarska przesyła odwołanie, również wniesione po terminie, wraz z dokumentacją medyczną do Centralnej Komisji Lekarskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

/.../

Komisje lekarskie gromadzą, prowadzą i przechowują dokumentację zebraną w toku postępowania. Podstawowe ustalenia zawarte w protokole badania lekarskiego i w orzeczeniu komisji lekarskiej wpisuje się do rejestru orzeczeń.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry