2017-01-31 05:00:00
Zbieramy podpisy
Druhny i Druhowie! Zachęcajcie kolegów, rodziny i sąsiadów, by podpisywali się na listach popierających strażacki projekt ustawy.

Społeczny Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej dodatków do rent i emerytur dla strażaków ochotników został zarejestrowany. Teraz musimy zebrać minimum sto tysięcy podpisów, aby parlament zajął się zmianą przepisów.

3 stycznia 2017 roku marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych. Aby Sejm przystąpił do rozpatrywania inicjatywy komitetu, konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów osób popierających projekt. – Od daty postanowienia marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu mamy trzy miesiące na zebranie wymaganej liczby podpisów. Do 3 kwietnia musimy je w Sejmie złożyć, a akcję w terenie chcielibyśmy zakończyć do połowy marca, tak abyśmy mogli listy z podpisami przygotować do przekazania marszałkowi – mówi zastępca pełnomocnika społecznego komitetu Adam Nowak. – Aby posłów zachęcić do pochylenia się nad naszym projektem, chcemy zebrać więcej podpisów niż wymagane minimum i liczymy, że w akcję włączą się wszystkie ochotnicze straże pożarne w Polsce. Jeżeli każda zbierze co najmniej sto podpisów, to będzie ich 1,5 miliona. A to nie powinno być trudne, gdy każdy członek zarządu straży i komisji rewizyjnej wśród swojej rodziny i znajomych zbierze po dziesięć podpisów – zaznacza zastępca pełnomocnika komitetu, dodając, że podpisy mogą składać wszyscy, nie tylko strażacy.

Listy z podpisami do 15 marca OSP powinny przekazać do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, skąd trafią do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, a ten skieruje je do ZOW ZOSP RP, by na koniec trafiły do społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mającego siedzibę przy ulicy Oboźnej 1 w Warszawie, w biurze Zarządu Głównego Związku OSP RP. Można też przesyłać je bezpośrednio do siedziby Komitetu.

Na sąsiedniej stronie oraz na stronie internetowej ZOSP RP (www.zosprp.pl) zamieszczamy arkusz do zbierania podpisów.

UWAGA WSZYSCY ZAINTERESOWANI ZBIERANIEM PODPISÓW!

Sprawdzamy, czy wszystkie wymagane dane zostały wpisane prawidłowo, a ich właściciel podpisał się własnoręcznie.

Zgodnie z zapisami artykułu 9 ust. 2 Ustawy z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (tekst jednolity: Dz.U. 1999 r., nr 62, poz. 688 z póź. zm.) „Obywatel udziela poparcia projektowi ustawy, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis”. Tak więc dopuszczalne jest, by pola z danymi osobowymi wypełniła osoba o bardziej czytelnym charakterze pisma, np. sekretarz lub kronikarz OSP, lub by zostało to zrobione w komputerowym edytorze tekstu, ważne, żeby swój podpis osoba pełnoletnia złożyła osobiście. – Pamiętajmy, aby przynajmniej dwukrotnie zweryfikować numer PESEL, bo tu najłatwiej popełnić błąd podczas wypełniania rubryk – podkreśla Adam Nowak. Niemniej istotne jest to, że na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia. Każdy, kogo prosimy o poparcie, musi mieć podczas składania podpisu możliwość wglądu do projektu ustawy. Opublikowaliśmy go w poprzednim numerze naszego miesięcznika („Strażak” 12/2016) i można go pobrać z internetowej strony ZOSP RP.

Przypomnijmy, że według projektu Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw osobie, która przez co najmniej dziesięć lat była członkiem ochotniczej straży pożarnej, przysługiwać będzie dodatek do emerytury w wysokości dwudziestu złotych za każdy udokumentowany rok, podczas którego brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Taki sam zapis pojawić ma się w Ustawie o społecznym ubezpieczeniu rolników. W uzasadnieniu do projektu ustawy autorzy przypominają, że OSP stanowią ważne ogniwo w walce z pożarami i działalności prewencyjnej oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, a także w walce ze skutkami kataklizmów. Jednak te działania nie znajdują należytego uznania i wsparcia ze strony władz państwowych oraz w zapisach prawa. Dlatego tak ważne jest zmienienie ustaw w taki sposób, aby kwestia dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP spełniła oczekiwania strażaków ochotników, co stanowiłoby wyraz docenienia ich wieloletniego trudu.
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry