2017-01-24 09:30:00

Dokumenty księgowe poza siedzibą OSP

Na jakich zasadach można udostępniać dokumenty jednostki OSP?

Zdarza się, że instytucje dotujące działalność OSP wymagają, aby wraz ze sprawozdaniem z wykorzystania dotacji, przedłożyć oryginały dokumentów finansowych potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem. O ile oczywiste wydaje się przedstawianie do rozliczenia oryginału wniosku o płatność czy sprawozdania zgodnie z wymaganiami dotującego, o tyle wymaganie oryginałów faktur i umów budzi wątpliwości.

/.../

Zgodnie art. 20 oraz art. 71‒76 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047) organizacja ma obowiązek przechowywania oryginałów dokumentów finansowych w należyty sposób, chroniąc je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie oryginałów dokumentów księgowych osobom trzecim (np. podmiotom dotującym) jest możliwe na podstawie art. 75 Ustawy o rachunkowości.

/.../

Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentów spoczywa na osobie kierującej organizacją, również w momencie przekazania oryginałów dokumentów finansowych do wglądu instytucji finansującej.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry