Komisje lekarskie podległe MSWiA

Jak wygląda procedura przyznawania świadczeń strażakom OSP z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu?

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 1, poz. 6) w razie doznania przez osobę poszkodowaną (np. członka OSP) uszczerbku na zdrowiu lub jej śmierci w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach albo otrzymania wniosku osoby poszkodowanej lub członka jej rodziny, urząd gminy niezwłocznie powołuje zespół powypadkowy, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Gmina bada i ocenia całokształt sprawy na podstawie wszystkich zebranych dowodów. Kieruje także osobę poszkodowaną do właściwej komisji lekarskiej, o której mowa w Ustawie z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1822 – dalej jako ustawa) w celu ustalenia, czy uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej pozostaje w związku z jej udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach oraz ustalenia stopnia tego uszczerbku.

/.../

Orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej doręcza się niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem osobie badanej albo osobie zainteresowanej oraz gminie, a w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby ‒ organowi właściwemu do ustalania prawa do świadczenia odszkodowawczego przysługującego w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2017.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry