Dotacja inwestycyjna

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji inwestycyjnych, z których mogą skorzystać ochotnicze straże pożarne.

Jest to forma wsparcia finansowego przyznawanego organizacji pozarządowej na dobra materialne. Podstawę prawną ich udzielania stanowią: Ustawa o samorządzie gminnym (art.18 ust. 2 pkt 15), Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (art. 32 ust. 3b), Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 4 ust.1 pkt 23) oraz Ustawa o finansach publicznych (art. 221).

/.../

Dotacja inwestycyjna może być udzielona zarówno w „standardowym” trybie otwartego konkursu ofert, jak i w trybie pozakonkursowym (tzw. tryb małych zleceń). Stosowanie mechanizmu takiej współpracy nie wymaga więc tworzenia żadnej osobnej procedury.

/.../

W jednej z gmin z dotacji inwestycyjnych korzystają przede wszystkim ochotnicze straże pożarne. Uzasadnieniem jest fakt, iż zadania realizowane przez OSP w zakresie bezpieczeństwa publicznego należą do katalogu zadań własnych gminy, z drugiej zaś strony, zapisy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowią, iż OSP mogą realizować swe zadania, wykorzystując wsparcie finansowe samorządu. Obie ustawy zatem w pewien sposób się uzupełniają, umożliwiając wspieranie straży środkami pochodzącymi z budżetu gminy.

/.../

Każdorazowo przyznanie dotacji regulowane jest przez uchwałę rady gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej.

/.../

Najważniejszą zaletą dotacji inwestycyjnej jest sama możliwość wsparcia przedsięwzięć niezwykle istotnych z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności. Do takich z pewnością należą budynki remiz, które w małych miejscowościach pełnią ważną funkcję centrów życia społeczno-kulturalnego.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry