Zarządzenie w procedurze wypłaty ekwiwalentu

Niedawno w orzecznictwie sądów administracyjnych zostały wydane dwa precedensowe orzeczenia dotyczące procedury wypłaty ekwiwalentu.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

/.../

Od wielu lat pozostaje natomiast przedmiotem wątpliwości określenie w praktyce trybu wypłaty ekwiwalentu. Analiza porządków prawnych w gminach wskazuje, że wiele organów wydaje zarządzenie wykonawcze do uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu, określając tryb jego wypłaty. Jak wskazano wyżej, rada gminy nie może wykraczać poza ustawową delegację i nie może określić trybu wypłaty ekwiwalentu.

/.../

Problematyka ta była ostatnio przedmiotem dwóch orzeczeń sądowych, tj. Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 24 listopada 2015 r., II SAB/Sz 135/15, oraz Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lutego 2016, I OSK 360/16. Podmiot wnoszący obie skargi wskazywał na konieczność wydania takiego zarządzenia przez organ wykonawczy.
Szczególnie cenne refleksje zostały zawarte w orzeczeniu NSA.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry