fot. Fotolia
Młodzież Solidarna w Działaniu
Jeszcze w tym roku ruszy nowy projekt resortowego Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016–2019.

Istotę Programu Młodzież Solidarna w Działaniu, zwanego dalej „Programem”, stanowi kształtowanie tożsamości i solidarnych postaw społecznych młodych ludzi oraz wyposażenie młodzieży w kompetencje służące lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie, społeczeństwie i na rynku pracy.

/.../

Program Młodzież Solidarna w Działaniu jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Do realizacji tego dzieła planuje się wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, które funkcjonują w ramach wszystkich sfer pożytku publicznego, a więc w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Zatem skierowany jest też do ochotniczych straży pożarnych.
Beneficjentami będą osoby w wieku 13–30 lat.

/.../

Cele szczegółowe to m.in: wspieranie funkcjonowania w przestrzeni rodzinnej, lokalnej, umożliwiającej rozwijanie zainteresowań, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych oraz kształtowanie spójnej tożsamości, rozwijanie wolontariatu i solidarności społecznej, zwiększenie aktywności społecznej, obywatelskiej oraz uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, kulturalnym, rozwój kompetencji społecznych, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie młodzieżowych inicjatyw instytucjonalnych.

/.../

Szczególne znaczenie mają działania długofalowe i systematyczne, a propozycje skierowane do młodzieży powinny mieć charakter systemowy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2016.
Obrazy
fot. Fotolia

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry