Prowadzenie działań ratowniczych na terenach objętych ochroną przyrody

Na terenach parków narodowych i krajobrazowych obowiązuje szereg zakazów. Jednak podczas prowadzenia działań ratowniczych dopuszczalne są pewne wyjątki.

Kwestie ochrony przyrody reguluje m.in. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. – Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm. – dalej u.o.p.).

/.../

Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.o.p. zakazy określonych zachowań nie obowiązują w sytuacji prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym. Ustawa o ochronie przyrody nie zawiera definicji legalnej pojęcia akcji ratowniczej.

/.../

W parkach krajobrazowych dopuszczalne są działania ochotniczej straży pożarnej zbieżne z tymi co na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, ale z pewnymi odrębnościami.

/.../

Zgodnie z art. 83 ust. 1 u.o.p. usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (w tym ochotnicze straże pożarne) lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia (art. 83f ust. 1 pkt 13 u.o.p.).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry