Współdziałanie na miejscu zdarzenia. Kto jest kim i jakie wykonuje czynności?

Należycie używana terminologia pozwoli uniknąć nieprawidłowości w dokumentacji oraz jasno ustali szereg kompetencji i odpowiedzialności. To bardzo ważne.

/.../

Aby prawidłowo funkcjonować i organizować ratownictwo medyczne, należy bezwzględnie przestrzegać stosownych zasad oraz nie używając półśrodków, nazywać rzeczy i czynności w sposób fachowy, aby kompetencje podmiotów ratowniczych zazębiały się i posiadały w sobie sens oraz logikę, mając na uwadze również sporządzaną dokumentację medyczną.

/.../

Wszystkie siły i środki ratownicze docierają na miejsce zdarzenia. Czyli gdzie? Pod tym pojęciem należy rozumieć miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz obszar, na który rozciągają się jego skutki. Przez ten obszar należy rozumieć także teren, na którym nie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły PRM przy wykorzystaniu sprzętu stanowiącego ich wyposażenie.
Na miejscu zdarzenia dowódca jest tylko jeden. Jest to kierujący działaniem ratowniczym (KDR) w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, czyli strażak PSP lub dowódca z innej jednostki ochrony przeciwpożarowej.

/.../

W przypadku uwięzionej osoby wykonywany jest dostęp do poszkodowanego (nie pacjenta). Pod tym pojęciem należy rozumieć stworzenie możliwości oceny stanu poszkodowanego i możliwości jego przemieszczenia. Samo przemieszczenie odbywa się na polecenie KAM, czyli kierującego akcją medyczną.

/.../

Podczas zdarzeń gaśniczych, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego kierowanie odbywa się wyłącznie przez KDR, a KAM koordynuje medyczne czynności ratunkowe i wspomaga kierującego działaniem ratowniczym. Nawiązują ze sobą tzw. więź merytoryczną.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry