Usunięcie drzewa z posesji OSP

Jak wygląda procedura prawna przy usuwaniu drzew z posesji OSP?

Na posesji Ochotniczej Straży Pożarnej rośnie od wielu lat dąb szypułkowy. Utrudnia on rozbudowę remizy, a podczas anomalii pogodowych stanowi zagrożenie dla mienia strażackiego i członków OSP. Jak usunąć to drzewo zgodnie z prawem, jakie są w tym zakresie procedury administracyjne?

Problemy związane z usuwaniem drzew z posesji reguluje w szczególności Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm. – dalej jako u.o.p.). Konkretne regulacje w tym zakresie zostały zawarte przede wszystkim w rozdziale 4 tej ustawy − Ochrona terenów zieleni i zadrzewień.

/.../

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków − wojewódzki konserwator zabytków (art. 83a ust. 1 u.o.p.).

/.../

Oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością oraz oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 u.o.p., składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

/.../

Ustawa w art. 83f przewiduje wyjątki, kiedy usunięcie drzewa lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia (np. usunięcie drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry