Nieważność wyboru do zarządu OSP

Czy wystarczy być byłym członkiem OSP, żeby zostać wybranym do zarządu jednostki?

Osoba była w przeszłości członkiem ochotniczej straży pożarnej, ale obecnie nim nie jest. Na ostatnim walnym zebraniu członków wybrano ją do zarządu OSP. Później została zgłoszona i wpisana do KRS. Czy dana osoba stała się i jest członkiem zarządu? Jaki skutek posiada wpis w KRS-ie dla ważności wyboru osoby do zarządu? Jak uzupełnić skład zarządu?

/.../

Zgodnie z § 11 pkt 1 statutu członkowie zwyczajni mają prawo być wybierani do władz OSP. Zgodnie z § 17 pkt 2 tego dokumentu jedną z władz ochotniczej straży pożarnej jest zarząd. Zgodnie z § 20 pkt 5 zarząd jest wybierany przez walne zebranie członków spośród tego grona. Z przepisów tych wynika, że członkiem zarządu może być osoba, która nabyła członkostwo zwyczajne w straży.

/.../

Statut wzorcowy, Ustawa ‒ Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie przewiduje sankcji prawnych za wybór do zarządu stowarzyszenia osoby, która nie była uprawniona do kandydowania.

/.../

W związku z powyższym w niniejszych okolicznościach zastosowanie znajdzie art. 58 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry