Ochotnicza straż pożarna jako spadkobierca

Zgodnie ze statutem wzorcowym swój majątek i fundusze na działalność OSP gromadzi między innymi ze spadków.

Kwestię spadkobrania reguluje przede wszystkim Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny (tekst jednolity ‒ Dz.U. z 2016 r., poz. 380 – dalej jako k.c.) i Ustawa z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego – tekst jednolity ‒ Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm. – dalej jako k.p.c.). Przez spadek rozumie się prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (art. 922 § 1 k.c.).

/.../

W związku z powyższym ochotnicze straże pożarne, jako rejestrowane osoby prawne, posiadają zdolność do dziedziczenia. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. ‒ Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.) OSP uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność oraz dziedziczyć po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

/.../

Spadek to nie tylko dobrodziejstwo nabycia określonego majątku po spadkodawcy. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (art. 922 § 1 k.c.). Oznacza to, że można odziedziczyć np. długi spadkodawcy lub zobowiązania z umów itp. W związku z tym, jeżeli ich kwota przewyższa wartość aktywów w spadku, jego przyjęcie może się przyczynić do problemów majątkowych spadkobiercy, który będzie musiał spłacać długi po spadkodawcy.

/.../

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia (art. 1025 § 1 k.c.).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry