Wpisy do KRS zmian w zarządzie i komisji rewizyjnej w OSP

Na odbytym niedawno walnym zebraniu członków dokonano zmian w składzie zarządu i komisji rewizyjnej OSP. Jak należy zgłosić zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Ochotnicze straże pożarne, jako osoby prawne, działają w formie stowarzyszeń. Posiadanie takiego statusu prawnego obliguje je do przesyłania określonych informacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Obowiązek przekazywania informacji do Krajowego Rejestru Sądowego istnieje już w chwili zakładania OSP i jej rejestracji.

/.../

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 2a u.KRS wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, OSP bez wezwania uiszcza opłatę sądową.

/.../

Zgodnie z art. 49 ust. 2 wpis do rejestru nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. Wniosek złożony na nieurzędowym formularzu lub nieopłacony, lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków.

/.../

Do druków urzędowych należy załączyć protokół z walnego zebrania członków, listę obecności, uchwały o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej. Obecnie nie obowiązuje już przepis, który nakładał obowiązek dostarczania do KRS-u notarialnie poświadczonych podpisów.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry