Finansowanie zakupu mundurów dla OSP przez gminę

Dopuszczalne prawnie jest sfinansowanie zakupu składników ubioru wyjściowego, galowego, paradnego, letniego oraz ubioru młodzieżowych drużyn pożarniczych przez gminę.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 pkt 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity ‒ Dz.U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm. – dalej jako u.ppoż.) koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem, że szkolenia członków ochotniczej straży pożarnej do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej.

/.../

O ile umundurowanie Państwowej Straży Pożarnej regulowane jest między innymi przez Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r., nr 4, poz. 25), to w przypadku ochotniczych straży pożarnych brak jest regulacji państwowej dookreślającej tę kwestię umundurowania.

/.../

Chcąc dookreślić, w jakiej ilości i w jakim rodzaju gmina ma obowiązek bezpłatnie umundurować OSP, należy odwołać się do wykładni systemowej.

/.../

Mundury galowe dla OSP mogą być zakupione wyłącznie ze środków gminy w drodze wydatków bezpośrednich. Wówczas mundury stają się własnością gminy, są przez nią ewidencjonowane w księgach rachunkowych i przekazywane w drodze bezpłatnego użyczenia.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2016.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry