Łączenie przez członka OSP funkcji w gminie

Rodzi się pytanie o prawną dopuszczalność łączenia funkcji społecznych z członkostwem w zarządzie OSP.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy radny gminny może mieć powierzone, w formie umowy zlecenia, obowiązki kierowcy–konserwatora OSP w gminie, w której uzyskał mandat oraz czy może pełnić jednocześnie funkcję prezesa OSP?

Łączenie funkcji może przybierać różne konfiguracje. Należy więc odpowiedzieć na trzy pytania. Po pierwsze, czy można łączyć funkcję prezesa OSP oraz kierowcy konserwatora zatrudnionego w gminie w formie umowy-zlecenia? Po drugie, czy można łączyć funkcję prezesa OSP i funkcję radnego gminnego? I po trzecie, czy można łączyć funkcję radnego w gminie i kierowcy konserwatora zatrudnionego w gminie w formie umowy-zlecenia?

/.../

Łączenie funkcji prezesa OSP i funkcji radnego gminnego napotyka pewne ograniczenia. Zgodnie z art. 24f Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 446) radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

/.../

Zgodnie z art. 24d Ustawy o samorządzie gminnym wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2016.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry