Ochrona prawnoautorska w działalności OSP

Strażacy OSP powinni posiąść podstawową wiedzę z zakresu ochrony praw autorskich.

Kwestie te reguluje przede wszystkim Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm. – dalej jako pr.aut.). Podstawową instytucją prawa autorskiego jest utwór. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego i jest rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

/.../

W świetle tak definiowanego utworu można by uznać, że pod pojęcie to kwalifikuje się np. logotyp OSP, wzór sztandaru, herb OSP. Utworem mogą być także zdjęcia przedstawiające OSP, zdjęcia dokumentujące udział jednostki w akcjach ratowniczych, filmy o działalności jednostki, jej hymn, strona internetowa, materiały szkoleniowe przygotowane przez OSP, kronika, monografia książkowa przedstawiająca historię straży itp. Jeżeli OSP prowadzi działalność kulturalną, na potrzeby której posiada np. orkiestrę, i w ramach tej działalności tworzy utwory muzyczne, to mogą one stanowić przedmiot prawa autorskiego. Przedmiotu prawa autorskiego nie będzie stanowił natomiast statut OSP lub inne akty normatywne i dokumenty urzędowe wytworzone przez jej organy.

/.../

W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa uważa się, że twórca udzielił licencji. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. Po upływie terminu pięciu lat, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2016.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry