Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach

W ustawie dotyczącej Prawa o stowarzyszeniach zaszły istotne zmiany, które wchodzą w życie z dniem 20 maja 2016 roku.

W związku z przyjęciem ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie Ustawy ‒ Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) zostały wprowadzone istotne zmiany w Ustawie z 7 kwietnia 1989 r. ‒ Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 15 września 2015 r. ‒ Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z póź. zm.).

/.../

Wprowadzone zmiany powodują częściowe zniesienie barier utrudniających obywatelowi podejmowanie aktywności społecznej oraz mechanizmów zniechęcających do ich podjęcia. Następuje uproszczenie i ułatwienie procedury tworzenia stowarzyszeń, a co za tym idzie proces tworzenia OSP staje się przystępniejszy.
Pierwszą ze zmian, które mogą mieć istotne znaczenie dla OSP, jest przyznanie stowarzyszeniom uprawnienia do reprezentowania w zakresie swoich celów statutowych interesów swoich członków wobec organów władzy publicznej (art. 1 ust. 2). Zostaje zmniejszona liczba osób, które są niezbędne do założenia stowarzyszenia, z 15 do 7, co w znacznym stopniu ułatwi zakładanie nowych OSP.

/.../

Zgodnie z nowym stanem prawnym to zarząd, a nie tak jak do tej pory komitet założycielski, składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.

/.../

Warto również wspomnieć o możliwości przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe wprowadzonej również ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie Ustawy ‒ Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry