Nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych przez OSP

Uproszczenie i informatyzacja zbiórek publicznych po wprowadzeniu nowych przepisów jest szansą na zdobycie pieniędzy dla OSP przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy.

W lipcu tego roku weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych, tj. ustawa z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 498 – u.o.z.p.). Nowa ustawa zastąpiła jedną z najstarszych ustaw w naszym systemie prawa, którą była ustawa o zbiórkach publicznych z 1933 r.

/.../

OSP może prowadzić zbiórkę na takie cele, jak np.: wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, porządek i bezpieczeństwo publiczne, obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

/.../

Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej, zwanym dalej „organizatorem zbiórki”, jest m.in. organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli m.in. OSP oraz komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.
Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki (OSP) i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra administracji i cyfryzacji (MAC) na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, zwanym dalej „portalem zbiórek publicznych”.

/.../

Zgodnie z art. 56 Kodeksu wykroczeń, kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2014.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry