2014-01-12 06:45:45
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
Statutowym obowiązkiem ochotniczych straży pożarnych jest przeprowadzanie corocznych walnych zebrań członków.

Mamy obecnie okres przeprowadzania corocznych walnych zebrań członków OSP. Jest to statutowy obowiązek wszystkich stowarzyszeń, jakimi są ochotnicze straże pożarne. Dla sprawnego przebiegu zebrania korzystne jest, aby na początku obrad przegłosować regulamin obrad, według którego będzie przebiegało walne zebranie.

W regulaminie takim zawarte jest z jednej strony przypomnienie niektórych zapisów statutowych, a z drugiej – zasady prowadzenie dyskusji, głosowania itp. Może zawierać także inne postanowienia, które jednak nie mogą być sprzeczne z zapisami statutu OSP i statutu Związku OSP RP (o ile dana OSP jest jego członkiem).

Uchwalony regulamin ułatwia prowadzącemu obrady sprawne wykonywanie jego funkcji. W przypadku zebrania sprawozdawczego nie stosuje się paragrafów, dotyczących spraw wyborczych i nie powołuje się komisji wyborczej chyba, że zaistnieje taka potrzeba.

Regulamin  obrad może być uchwalany na każdym walnym zebraniu i dotyczyć przebiegu tylko tego jednego zebrania, ale bardziej praktyczne jest uchwalenie go bez określania terminu, a na następnych zebraniach tylko stwierdzenie, że obrady prowadzone będą według regulaminu uprzednio uchwalonego. Brak sprzeciwu oznaczał będzie przyjęcie regulaminu przez aklamację. Regulamin powinien być wyłożony wraz ze statutem do dyspozycji członków  zebrania.

Poniżej przedstawiony jest przykład uchwały i regulaminu zwyczajnego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Każda OSP może, a nawet powinna dostosować go do swoich potrzeb i sytuacji, w jakiej odbywa się zebranie.


Uchwała  nr .........

w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w .......

Walne Zebranie Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w ...... na podstawie §... ust.... Statutu OSP - uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania członków OSP w ......

Za przyjęciem uchwały głosów..., przeciw.., wstrzymało się od głosu...osób.

W związku z powyższym uchwalony został regulamin obrad Walnego Zebrania członków  Stowarzyszenia  Ochotnicza Straż Pożarna w ....  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


Załącznik nr 1  do uchwały nr .... Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w ............. w dniu ..............

 

                                                                                
Regulamin obrad Walnego Zebrania
członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w .................


I. Przepisy ogólne


§ 1

1. Walne Zebranie członków (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.

a. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat.
b. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest raz na rok.
c. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z §.... Statutu OSP .............

3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem.
4. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia.
5. Do informacji o Walnym Zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza projektowany porządek obrad.

§ 2

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór protokolanta w sposób określony w ust. 1.

§ 3

1. Walne Zebranie obraduje zgodnie ze Statutem OSP ......... i według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy protokolanta.

§ 4

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział

  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  • z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający

3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 5

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu – są osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia i spełniają wymagania określone w §.... Statutu OSP.

§ 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał, pełne teksty lub podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

 

II. Sprawy wyborcze

§ 7

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu OSP ............ stanowią inaczej.

§ 8

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5 niniejszego regulaminu, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

§ 9

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:

  • Zarząd o składzie, określonym w §........ Statutu OSP .........
  • Komisja Rewizyjna – składająca się z ..... członków.

2. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:

  • Zarządu w liczbie ustalonej przez walne zebranie,
  • Komisję Rewizyjną w liczbie ...... osób.

 

III. Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

§ 10

1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać prezesa lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. Walne Zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.
3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, stosuje się § .... Statutu OSP ............... Wybory uzupełniające odbywają się w trybie określonym w § 7 niniejszego regulaminu.

 

IV. Głosowanie

§ 11

1. Głosowanie przeprowadza przewodniczący zebrania przy pomocy Komisji Skrutacyjnej.
2. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:

  • członków zarządu – na karcie wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do zarządu ilu przewiduje statut.
  • członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do komisji rewizyjnej ilu przewiduje statut.

3. Za ważne uznaje się postawienie znaku X przy nazwisku, na które oddaje się głos. Dopisywanie innych nazwisk, bądź innych uwag powoduje nieważność głosu.
4. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także, jeżeli na karcie wyborczej dokona się wyboru przez postawienie znaku X przy większej liczbie nazwisk, niż określono w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu.
5. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
6. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 2 dni od wyboru.
7. Głosowanie inne, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia, odbywa się jawnie.
8. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

 

V. Podejmowanie uchwał

§ 12

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, ...... minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

 

VI. Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

§ 13

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy uchwalane są po dyskusji w trybie określonym w § 12 ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje i uchwala sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.
3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania uchwalonych na poprzednim sprawozdawczym Walnym Zebraniu: planu pracy, budżetu i uchwał, w przypadku pozytywnego (lub nie) wyniku tego sprawdzenia, przedstawia Walnemu Zebraniu do przegłosowania wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi. Głosowanie odbywa się w trybie określonym w ust. 1.

 

VII. Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§ 14

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

§ 15

1. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:


a. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
b. zarządza wybory protokolanta zebrania
c. z pomocą Komisji Mandatowej sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
d. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
e. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
f. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
g. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
h. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza podjęte uchwały oraz zamknięcie Walnego Zebrania.

2. Komisja Mandatowa

a. sprawdza uprawnienia uczestników walnego zebrania (tzn. np. ich personalia, o ile nie są jej znani osobiście),
b. sprawdza listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w walnym zebraniu;
c. sprawdza prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do glosowania;

3. Komisja Wyborcza organizuje wybory
4. Komisja Skrutacyjna liczy głosy oddawane za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań.
5. Komisja Wniosków zapisuje w protokole wnioski, zgłaszane w trakcie dyskusji, podaje je do przegłosowania i w razie ich przyjęcia przez zebranie, przekazuje je protokolantowi w celu umieszczenia w protokole z walnego zebrania.
6. Członkowie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. Dopuszcza się powołanie jednej wspólnej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.

 

VIII. Nadzwyczajne Walne Zebranie

§ 16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Statucie OSP.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

IX. Przepisy końcowe

§ 17

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy ..... członków Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

§ 18

Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie w dniu .......... r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

 

 

 

Pobierz dokument REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

 

 

 
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry