Szkolenie komendantów gminnych OSP
W lutym w Międzyrzecu Podlaskim szkolili się komendanci gminni OSP.

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego z Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie przy współpracy Komend Powiatowych i Miejskich PSP (na których terenie organizowane były szkolenia) przeprowadzili w lutym br. cykl szkoleń dla komendantów gminnych OSP.

Kurs zorganizowano w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim w dniach 21– 23 lutego dla uczestników z powiatów bialskiego, chełmskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia Komendantów Gminnych OSP zawartym w „systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Koszty pobytu 65 uczestników szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe) pokrył Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie.

Kadrę szkoleniową pod przewodnictwem bryg. Franciszka Filipiuka zapewniła Komenda Miejska PSP wspólnie z Oddziałem Powiatowym ZOSP RP oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem pełnił mł. bryg. Marek Chwalczuk, zastępca Komendanta Miejskiego PSP.

Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej OSP i KSRG, kierowania działaniami ratowniczymi, zadań i kompetencji komendanta gminnego, organizacji szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP oraz zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy. Szkolenie zakończyło się egzaminem.

Obok tematów, które wynikały z programu szkolenia, omawiano także inne zagadnienia związane z funkcjonowaniem OSP i ogniw Związku.

Zakres tematyczny dodatkowych zagadnień to:

  • Komendant gminny ZOSP RP a komendant ochrony przeciwpożarowej – dwie funkcje, które z nazwy są podobne, ale umocowania prawne mają inne. W codziennej działalności komendant gminny wykonuje większość zadań, które przewidziane są dla komendanta ochrony przeciwpożarowej - bez możliwości zatrudnienia na etat przez samorząd i bez możliwości wynagrodzenia. Powstaje pytanie: dlaczego nie można połączyć tych funkcji w jedną, jeżeli tak zdecydowałby samorząd?
  • Samorząd a OSP: Kto co może? Analiza obowiązków samorządów oraz OSP, które wynikają z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie finansowania OSP; obowiązki OSP narzucone ustawą o stowarzyszeniach i statutem OSP i Związku OSP RP. Wniosek: samorząd i OSP to instytucje, które są od siebie zależne i powinny ze sobą ściśle współpracować, a pośrednikiem winien być komendant gminny.
  • Współpraca komend powiatowych PSP z OSP, w szczególności w zakresie alarmowania, dysponowania i prowadzenia wspólnych działań ratowniczych. Ta współpraca powinna być prowadzona także za pośrednictwem i z udziałem komendantów gminnych. Nie można dopuścić do bagatelizowania, a czasem wręcz eliminowania zadań i obowiązków komendanta gminnego.
  • Zagrożenia występujące w aktualnych warunkach oraz sposób prowadzenia działań ratowniczych przez OSP, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo ratownika.
  • Bezpieczeństwo ratownika to właściwy sprzęt oraz przeszkolenie do jego użytkowania. Jest to też odpowiednie wyposażenie osobiste posiadające przewidziane prawem certyfikaty, na które trzeba zwracać uwagę podczas zakupów sprzętu, umundurowania i wyposażenia strażaka.
  • Podstawowe zasady postępowania z poszkodowanymi w trakcie zdarzeń, z naciskiem na organizację współpracy z podmiotami ratowniczymi.
  • KSRG i zasady jego finansowania - w trakcie dyskusji zwrócono uwagę na trudności z planowaniem wydatków, a potem rozliczaniem finansowym otrzymanych środków, ze szczególnym naciskiem na ograniczone możliwości do sporządzania korekt i przesunięć między planowanymi pozycjami. Wniosek: uprościć planowanie i rozliczenie otrzymywanych dotacji.
  • Dokumentacja i sprawozdawczość w OSP - obowiązki wynikające z przepisów w zakresie księgowości i rozliczeń publiczno-prawnych, które przysparzają jednostkom wiele problemów i utrudnień.
  • Współpraca Biura ZOW ZOSP RP z Oddziałami Powiatowymi i Gminnymi OSP, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i umundurowanie, w ramach prowadzonej przez Oddział Wojewódzki i filię OW działalności gospodarczej.
  • Zasady przyznawania, wykorzystania i rozliczania dotacji celowych przekazywanych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP do OSP.


Zorganizowane szkolenie miało przygotować komendantów gminnych ZOSP RP do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z zakresu pełnionej funkcji. Celem było też zapewnienie odpowiedniego poziomu wyszkolenia w działaniach ratowniczych, a w szczególności specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Inspiracją była też konieczność podnoszenia poziomu jakości prowadzonych działań ratowniczych.

Główny nacisk podczas kursu położono na bezpieczeństwo strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i szkoleń. Organizatorzy mają nadzieję, że zajęcia przyniosły wymierne korzyści w postaci jeszcze lepszej współpracy przy rozwiązywaniu problemów, wynikających z realizacji zadań komendanta gminnego ZOSP RP na terenie powiatów, z których pochodzili uczestnicy kursu.

W pierwszym dniu szkolenia odbyło się spotkanie robocze uczestników z udziałem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wicewojewody lubelskiego Mariana Starownika, Lubelskiego Komendanta PSP st. bryg. Tadeusza Milewskiego, prezesów oddziałów powiatowych i komendantów powiatowych PSP z powiatów biorących udział w szkoleniu na czele z Prezesem ZOP Tadeuszem Łazowskim Starostą Bialskim i Komendantem Miejskim PSP w Białej Podlaskiej bryg. Zbigniewem Łaziukiem.

W spotkaniu udział wzięli także pracownicy OW ZOSP RP w Lublinie - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Tadeusz Szyszko, specjalista ds. handlowych Krzysztof Smyk oraz pracownica filii OW w Białej Podlaskiej, specjalista Bożena Krzyżanowska. W trakcie spotkania zostały omówione bieżące działania Oddziału Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej PSP oraz zamierzenia na bieżący rok i zasady współpracy komend PSP i oddziałów Związku OSP RP na terenie województwa lubelskiego.


Bożena Krzyżanowska

Filia OW ZOSP RP woj. lubelskiego w Białej Podlaskiej
Obrazy

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry